مقالات یارسلام

ملاک های پایداری زندگی زناشویی

ملاک های پایداری زندگی زناشویی

سایت یارسلام
1 سال پیش
229 85

ازدواج موفق‌ پایه‌ و بنیانی‌ عالی‌ براي ایجاد خـانواده اي شـاد و مسـتحکم‌ اسـت‌ وهـیچ‌ چیـزي در جهـان نمی‌ تواند زندگی‌ انسانها را شاداب تر و بهتر کند مگر افزایش‌ ازدواجهاي موفـق‌. حتی‌ استحکام یک‌ کشور با استحکام خانواده ها همبستگی‌ دارد . لازم است‌ به‌ ازدواج حداقل‌ در حد هر برنامه‌ ي مهم‌ دیگري نگاه کرد چه‌ رسد به‌ این‌که‌ ما معتقدیم‌ یکی‌ از مهم‌ترین‌ برنامه‌هاي زندگی‌ هر فرد ازدواج اوست‌. در جامعه‌ ي ما براي ازدواج کافی‌ است‌ کسی‌ را در نظر بگیرید. اگرعاشق‌ هم‌ بودید که‌ چه‌ بهتر و اگـر هم‌ نبودید اشکالی‌ ندارد با هم‌ طی‌ چند جلسه‌ آشنا خواهیـد شـد و بعـد هـم‌ ازدواج خواهیـد کـرد و روز بزرگ که‌ فرا رسید مراسمی‌ با شکوه برگزار خواهید کرد که‌ هر چه‌ با شکوهتر باشد بهتر است‌. بعد از آن همسران هستند و راهنمایی‌ اندك و کمبود آموزش و تجربه‌ که‌ گاه تا پایان زندگی‌ ادامه‌ خواهد یافت‌.

در این‌ قسمت‌ به‌ ارائه‌ نظرات پژوهشی‌ در مورد ٢٠ مورد از مهـم‌تـرین‌ مـلاكهـا و عوامـل‌ شـناخته‌ شـده روانشناختی‌ در بهبود کیفیت‌ زندگی‌ زناشویی‌ و افزایش‌ رضایت‌ از آن و در واقع‌ تفاوت ملاكهاي یک‌ زندگی‌ موفق‌ با یک‌ زندگی‌ ناموفق‌، اشاره شده است‌:

١. مهارتهاي ارتباطی‌

ارتباط نقش‌ مرکزي در ازدواج ایفا می‌کند؛ به‌ گونه‌اي که‌ از لحاظ ویژگـی‌هـاي زناشـویی‌ مشـخّص‌ شـده است‌ که‌ ارتباط موثر و کارآمد میان شوهر و زن مهم‌ ترین‌ جنبه‌ خانواده هـاي داراي عملکـرد مطلـوب مـی‌ باشد. در واقع‌ رایج‌ترین‌ مشکل‌ در ازدواجهاي نا آرام و پـر دردسـر همانـا ارتبـاط ضـعیف‌ است‌. به‌ عبارت دیگر موضوعات ارتباطی‌ ممکن‌ است‌ نگرانی‌ها و دل مشغولی‌هاي او لیـه‌ برخـی‌ زوجهـاي مراجعه‌ کننده براي درمان باشد. 
رویکردهاي ارتباطی‌ اغلـب‌ بـا سـه‌ فـرض اساسـی‌ بـه‌ بررسـی‌ ازدواج و روابط‌ زناشویی‌ می‌ پردازند:
١- تعارضهاي زناشویی‌ غیر قابل‌ اجتناب هستند، هـدف درمـانهـاي ارتباطی‌ حذف کامل‌ این‌ تعارضها نیست‌ بلکه‌ تلاش می‌کنند تا به‌ آنها جهت‌ دهند و آنهـا را در مسـیرهایی‌ سازنده به‌ کار اندازند.
٢- ارتباط در دو سطح‌ کلامی‌ و غیر کلامی‌ روي مـی‌دهـد و یکـی‌ از دلایـل‌ اصـلی‌ بروز اختلافهاي زناشویی‌، ناهماهنگی‌ پیامهایی‌ است‌ که‌ به‌ طور همزمان توسط‌ ایـن‌ دو سـطح‌ منتقـل‌ مـی‌شوند.
٣- همسران در شیوه هاي برقراري ارتباط با یکدیگر تفـاوت دارنـد. در کـل‌ ، یـک‌ فرض عمومی‌ این‌ بوده است‌ که‌ علّت‌ بسیاري از مشکلات ارتباطی‌ زناشویی‌، مهارت هاي ارتباطی‌ ناکارآمد از طرف همسران می‌ باشد و مطابق‌ با این‌ دیدگاه میتوان بیان کرد که‌ آموزش ارتبـاط بـه‌ عنـوان کوششـی‌ جهت‌ ترمیم‌ رابطه‌ مسئله‌ دار، مولّفه‌ اي مهم‌ در بسیاري از رویکردهاي درمان زناشویی‌ است‌.

٢- تقابل‌

یک‌ منبع‌ بسیار با اهمیت‌ در رضایتمندي ازدواج عبارت است‌ از پاداشهایی‌ که‌ طرفین‌ بـه‌ یکـدیگر مـی‌دهند. زن و شوهرهاي شادکام در عوض پاداشهایی‌ که‌ از یکدیگر دریافت‌ می‌کنند بـه‌ همـدیگر پـاداش می‌دهند، اما رفتارهاي تنبیه‌ کننده طرف مقابل‌ را نادیده می‌گیرند. آنها در مورد رفتار خوب تقابـل‌ دارنـد اما رفتار ناخوشایند طرف مقابل‌ را تلافی‌ نمی‌کننـد، بـر عکـس‌، زوجهـاي ناراضـی‌ رفتـار پـاداش دهنـده یکدیگر را نادیده می‌گیرند اما دائما با تنبیه‌ کردن رفتار نامطلوب طرف مقابل‌، دست‌ به‌ مقابله‌ به‌ مثـل‌ مـی‌ زنند. به‌ عبارت دیگر تعامل‌ها در زوجهاي گرفتار، اغلب‌ با رفتار منفی‌ متقابل‌ مشخص‌ می‌شود. اگر یکی‌ از طـرفین‌، رفتـاري منفـی‌ از خـود نشـان دهـد، طـرف دیگـر نیـز پاسخی‌ شبیه‌ آن می‌دهد و بدین‌ ترتیب‌، زنجیره تعامل‌ منفی‌ پیش‌ رونده آغاز می‌شود.

٣- مهارتهاي حل‌ مسئله‌

تعارض محصول الزامی‌ زندگی‌ مشترك است‌. بین‌ دو نفر همیشه‌ احتمال اختلاف نظر وجود دارد و شـیوه اداره و حل‌ّ اختلاف ها با شادکامی‌ ازدواج ارتباط دارد. ظرفیت‌ قبـول اخـتلاف نشـانه‌ صـمیمیت‌ و نشـانه‌ یک‌ خانواده سالم‌ است‌. اختلاف سالم‌ و خوب، سازنده است‌، و لیکن‌ در خانواده هاي مسئله‌ دار، مسـایل‌ را انکار می‌کنند یا می‌پذیرند که‌ با هم‌ مخالفت‌ نکنند، یا لب‌ از سخن‌ فرو مـی‌بندنـد و منـزوي مـی‌شـوند.زوج هاي ناراضی‌ ظاهرا  مشکل‌ را نادیده می‌گیرند؛ اما این‌ زوجها، مشکلات خود را از یاد نمی‌برند، در عوض آنها را همچون سـندي لاك و مهـر شـده حفـظ‌ مـی‌کننـد تـا بعدها در یک‌ مشاجره بزرگ مجددا آن را به‌ جریان بیندازنـد. ایـن‌ در حـالی‌ اسـت‌ کـه‌ در خـانواده هـاي داراي کارکرد خوب، زوجها نه‌ تنها به‌ وجود تعارض زناشویی‌ اذعان دارند بلکه‌ این‌ تعارض و مشکلات به‌ شیوه موثّري حل‌ می‌شوند.

٤- عوامل‌ شناختی‌

شواهد فزایندهاي وجود دارد که‌ شیوه هاي درك ، تفسیر و ارزیابی‌ زوج از یکدیگر و رویدادهایی‌ که‌ در روابط‌ شان اتفاق می‌افتند، تأثیر مهمی‌ بر کیفیت‌ روابط‌ آنها می‌ گذارد . آلبرت الیس‌ از روانشناسان نامدار تاثیر منفی‌ "باورهاي غیر منطقی‌" یا در نهایـت‌ معیارهـاي غیـر واقع‌ نگرانه‌اي که‌ افراد در مورد روابط‌ صمیمانه‌ دارنـد را بـر الگوهـاي تعامـل‌ و رضـایت‌ همسـران مـورد تاکید قرار دارد. میزان تفکرات غیر منطقـی‌ باعـث‌ نارضـایتمندي زناشـویی‌ می‌گردد. زوجین‌ مشـکل‌ دار، بیشـتر مشـکلات رابطـــــــــه‌ شـــــــــان را بـــــــــه‌ همسرشـــــــــان نســـــــــبت‌ مـــــــــی‌ دهنـــــــــد و فکـــــــــر می‌ کنند وي از روي عمد به‌ گونه‌اي ناخوشایند بـا آنهـا رفتـار مـی‌کنـد. در مقابـل‌، زوجـین‌ خوشـبخت‌، احتمالا بیشتر رفتارهاي منفی‌ را به‌ شرایط‌ محیطی‌ موقت‌ نسبت‌ می‌دهند. فرایند اسناد در زوجین‌ رضایتمند بصورت درونی‌، پایـدار و فراگیـر اسـت‌ امـا زوجـین‌ نارضـاي بیرونـی‌، موقـت‌ و جزئـی‌ اسـت‌.

٥- هیجان و مهارتمندي هیجانی‌

از نظر این‌ حیطه‌ اصل‌ یا ریشه‌ آشفتگی‌ رابطه‌ در عواطف‌ منفی‌ است‌ که‌ در تعامـل‌ بـا همسـر آشـکار مـی‌ شود. این‌ حیطه‌ تاکید بر توانمندي زوجین‌ در زمینه‌ هوش هیجانی‌ دارد. هوش هیجـانی‌ بـا عنـوان توانـایی‌ بازبینی‌ احساسات و هیجانات خود و دیگران، تمایز قائل‌ شدن میان آنها و استفاده از ایـن‌ اطلاعـات بـراي هدایت‌ افکار و اعمال تعریف‌ میشود. در واقع‌ هوش هیجانی‌ آگاهی‌ از هیجانهـا و چگـونگی‌ اثرگـذاري این‌ آگاهی‌ در روابط‌ بین‌ فردي را نشان می‌دهد و از سوي دیگـر نماینـده میـزان برخـورداري از توانـایی‌ تشخیص‌ و ارزیابی‌ و ابراز هیجان به‌ نحوي صحیح‌ و سازگارانه‌ می‌باشد.

پژوهش‌ها نشان داده اند که‌ هوش هیجانی‌ بیش‌ از بهره هوشی پیش‌بینی‌ کننده موفقیت‌ فرد در زندگی‌ اسـت‌، افرادي که‌ داراي کفایت‌ هیجانی‌ بالا هستند، مهارت هاي اجتماعی‌ بهتر، روابط‌ دراز مدت پایاتر و توانایی‌ بیشتري براي حل‌ تعارضات دارند.
از سویی‌ زندگی‌ زناشـویی‌، بـه‌ علـت‌ ماهیـت‌ آن، سرشـار از هیجانـات گوناگون است‌ که‌ در کیفیت‌ و تداوم روابط‌ زوجین‌ بسیار نقش‌ دارد. از این‌ رو افزایش‌ توانایی‌ هوش هیجانی‌ با رضایت‌ زناشویی‌ ارتباط قوي دارد؛ یعنی‌ هر چه‌ هـوش هیجـانی‌ زوجـین‌ بـالاتر باشـد، انتظـار میـرود کـه‌ رضایت‌ و تداوم زندگی‌ مشترك نیز بالاتر رود.

٦- صمیمیت‌ و خود افشاسازي
اگر چه‌ همسران مایلند دیدگاه هاي مشابهی‌ در مورد صمیمت‌ و خود افشاسازي در رابطه‌ زناشویی‌ داشـته‌ باشند، لیکن‌ معلوم گردیده است‌ که‌ میان زنان و مردان در صمیمیت‌ و رضـایت‌ زناشـویی‌ تفـاوت وجـود دارد. به‌ عبارت دیگر تجربه‌ صمیمیت‌ در میان زنان و مردان متفـاوت اسـت‌. زنـان خـود افشـایی‌ در زمینـه‌ احساسات را به‌ عنوان صمیمیت‌ زیاد می‌ دانند و مـردان داشـتن‌ فعالیـت‌ هـاي مشـترك بـا همسـر را نشـانه‌ صمیمت‌ می‌ دانند.

٧- عملکرد جنسی‌
رابطه‌ جنسی‌ با رضایت‌ مداوم از رابطه‌ پیونـد دارد. همسـران رضـایتمند، همخـوانی‌ بیشـتري میـان فعالیـت‌ جنسی‌ که‌ خواهان آن هستند و فعالیت‌ جنسی‌ که‌ تجربه‌ می‌کنند گزارش می‌ نمایند. همچنین‌ براي مـردان و هم‌ براي زنان، رضایت‌ از رابطه‌ جنسی‌ به‌ طور معناداري با سطح‌ کارکرد خانواده ارتباط دارد. رابطه‌ جنسی‌ کم‌ و ناخوشایند، منشا تعارضـاتی‌ در زوجـین‌ مشـکل‌ دار اسـت‌ و از سـوي دیگر، مشکلات جنسی‌ اغلـب‌ بـه‌ خـاطر ارتبـاط ضـعیف‌ در زنـدگانی‌ زناشویی‌ است‌ و لذا قسمتی‌ از درمان آنها براي مشکلات جنسی‌ عبارت است‌ از کمک‌ بـه‌ زوج هـا بـراي بهبود رابطه‌ کلی‌ خود با طرف مقابل‌. زوجین‌ باید در سه‌ حیطه‌ با هم‌ تفاهم‌ داشته‌ باشند... فراوانی‌، نـوع و مدت.... و اختلال خاصی‌ نداشته‌ باشند.

٨- ویژگی‌هاي شخصیتی‌

هر چند بسیاري از تفاوتهاي شخصیتی‌ طبیعی‌ است‌ و به‌ تفـاوت زیـادي در رضـایتمندي از رابطـه‌ منجـر نمی‌شود، ولی‌ دو مورد خاص وجود دارد که‌ مشخص‌ شده اسـت‌ تـاثیر زیـادي بـر مشـکلات ارتبـاطی‌ و طلاق دارند و به‌ نوعی‌ این‌ مشکلات را پیش‌ بینی‌ می‌کنند: یکی‌ ناتوانی‌ در تنظیم‌ عواطف‌ منفـی‌ (عصـبی‌ بودن) و دیگري سبک‌ دلبستگی‌ همراه با ناامنی‌. سطح‌ هیجان خواهی‌ زن و شوهر صرف نظر از همسانی‌ و ناهمسـانی‌ هیجـان خواهی‌ آنها، سازگاري زناشویی‌ را به‌ طور منفی‌ تحت‌ تأثیر قـرار مـی‌ دهـد.همسران در تبیـین‌ ایـن‌ مسـئله‌ بـه‌ ایـن‌ موضوع اشاره کرده اند که‌ از آنجا که‌ ازدواج قراردادي طولانی‌ مدت است‌ که‌ با انعقـاد آن محـدودیت‌ هـایی‌ براي افراد ایجاد می‌ گردد، این‌ محدودیت‌ ها براي افـراد هیجـان خـواه بـه‌ راحتـی‌ قابـل‌ پـذیرش نیسـت‌ و لـذا سازگاري و رضایت‌ از ازدواج در این‌ افراد کاهش‌ می‌ یابد.

٩- سبک‌هاي دلبستگی‌

نظریه‌ دلبستگی‌ که‌ اولین‌ بار در زمینه‌ رشد کودکان به‌ کار رفت‌، اخیرا براي روابط‌ دلبسـتگی‌ بزرگسـالان به‌ کار رفته‌ است‌ و تاثیر عظیمی‌ بر ایجاد زوج درمانی‌ هیجان محور داشته‌ است‌. افـراد داراي سـبک‌ دلبسـتگی‌ ایمـن‌ بـا ابـراز صمیمیت‌ و بیان عواطف‌ خود بر پایه‌ عشق‌ و دوستی‌ شرایطی‌ را فراهم‌ می‌آورند که‌ موجـب‌ برخـورداري بیشتر آنان از احساس رضایت‌ می‌شود؛ در حالی‌ که‌ افراد با دلبستگی‌ پرهیزي و دوسوگرا، با فاصله‌ گرفتن‌ عاطفی‌ و اضطراب ، کیفیت‌ ارتباط زناشویی‌ را منفی‌ ارزشگذاري می‌کنند.

١٠- فردیت‌ و خودتمایزیافتگی‌

باور "زن و شـوهر نیمـه‌ بهتـر یکدیگرنـد" در واقـع‌ نشـان دهنده اشتباه فرهنگی‌ در زمینه‌ ازدواج است‌. نقش‌هاي جنسی‌ انعطاف پذیر در این‌ فرهنگ‌ بـه‌ ایـن‌ معتقـد است‌ که‌ با کنار هم‌ گذاردن دو نیمه‌ي انسان یک‌ شخص‌ کامل‌ ایجاد می‌شود. برداشت‌ به‌ گونه‌ اي اسـت‌ که‌ انگار یک‌ دوم ضربدر یک‌ دوم مساوي یک‌ می‌شود، و حال آنکه‌ یک‌ دوم ضربدر یک‌ دوم مساوي یک‌ چهارم است‌ که‌ از یک‌ دوم کمتر است‌. به‌ همین‌ دلیل‌ وقتی‌ دو نفر براي تکمیـل‌ شـدن ازدواج مـی‌کنند، در مقایسه‌ با آن زمان که‌ کامل‌ و تکمیل‌ نبودند، ناقص‌تر می‌شوند و این‌ علـت‌ بسـیاري از شکسـت‌ هاي ازدواج هاست‌. بنابراین‌ افرادي که‌ از وضعیت‌ درونی‌ سازمان یافته‌تري برخوردارند در نظـم‌ دادن بـه‌ وضعیت‌ طرف مقابل‌ نیز موفق‌ تر می‌ باشند.

١١- بهداشت‌ روانی‌ و جسمی‌

ارتباط میان نـاراحتی‌ روان شـناختی‌ و عـدم رضـایت‌ زناشـویی‌ در بیمـاران متـأهلی‌ کـه‌ طیـف‌ وسـیعی‌ از مشکلات روان شناختی‌ را تجربه‌ می‌کنند به‌ اثبات رسیده است‌ در میـان اخـتلالات روان شـناختی‌ عمـده، افسردگی‌ به‌ طور وسیع‌تري مورد بررسی‌ قرار گرفته‌ و نشان داده شده است‌ که‌ ارتباطی‌ قوي بـا آشـفتگی‌ زناشویی‌ دارد. پژوهشگران همچنین‌ ارتباطی‌ قوي میان اخـتلالات اضـطرابی‌ و آشـفتگی‌ زناشـویی‌ اثبـات کرده اند. علاوه بر اختلالات روانی‌، مشکلات ارتباطی‌ با بیماريهاي جسمانی‌ نیز همبستگی‌ دارد. افرادي که‌ روابط‌ رضایت‌ بخش‌ و حمایت‌ کننده دارند، احتمال کمی‌ وجود دارد که‌ مبتلا به‌ بیماري سختی‌ شوند و اگر هم‌ بیمار شوند سریع‌تر بهبود می‌یابند.

١٢- سن‌

محققان پس‌ از مرور ادبیات موجود در زمینه‌ رضایت‌ زناشویی‌ نتیجه‌ گرفتند که‌ قويترین‌ عامل‌ پیش‌ بینی‌ کننده تزلزل و عدم اثبات زناشویی‌، سن‌ کم‌ به‌ هنگام ازدواج می‌ باشـد. هـم‌ چنـین‌ یافتـه‌اي کـه‌ در تمـام تحقیقات یکسان بوده است‌ تاکید بر این‌ موضوع دارد که‌ امکان شکست‌ ازدواج در سن‌ پایین‌، زیاد است‌. به‌ بیان دیگر، هر چه‌ سن‌ ازدواج پایین‌ تر باشد احتمال از هم‌ گسیختگی‌ خانواده بیشتر مـی‌شـود، زیـرا در سنین‌ پایین‌، افراد از قابلیت‌هاي لازم براي ایفاي نقش‌ همسري بی‌ بهره اند. در عین‌ حال، ازدواج در سـنین‌ بسیار بالا نیز خطر طلاق را افزایش‌ می‌دهد.

١٣- تحصیلات

یکی‌ از عوامل‌ موثر در رضایت‌ زناشویی‌ را سطح‌ تحصیلات بالا و نیز موقعیت‌ اجتماعی‌ - اقتصـادي بـالا می‌دانند، یعنی‌ این‌ عوامل‌ منجر به‌ رضایت‌ زناشویی‌ بیشتر می‌گردند، زیـرا جـایی‌ کـه‌ ایـن‌ عوامـل‌ وجـود دارند افراد احتمالا  مهارتهاي حل‌ مسئله‌ بهتر و استرسهاي مزمن‌ کمتري در زندگی‌ (ماننـد زنـدگی‌ در محیط‌ شلوغ) دارند. رابطه‌ معنـی‌ داري بـین‌ میزان تحصیلات و موفقیت‌ در زندگی‌، هم‌ در شوهران و هم‌ در همسران وجود دارد. بـالا بـودن سطح‌ تحصیلات زوجین‌ عامـل‌ تفـاهم‌ و تـداوم زنـدگی‌ اسـت‌. سطح‌ تحصیلات زوجهـاي متقاضـی‌ طـلاق بـه‌ طـور معنـی‌ داري کمتـر از سـایر زوج هاست‌ که‌ این‌ یافته‌ موید نتایج‌ حاصل‌ از آن دسته‌ از پژوهش‌ هاست‌ که‌ در طبقات اجتمـاعی‌ پـایین‌تـر و افراد داراي تحصیلات کمتر، میزان طلاق بیشتر است‌.

١٤- درآمد و شغل‌

درآمد کم‌ و ناامنی‌ شغلی‌ بارضایتمندي زناشویی‌ پایین‌ همراه است‌. هنگامی‌ که‌ زوجین‌ دائما درباره پـول نگرانی‌ داشته‌ باشند، رضایتمندي زناشویی‌ پایین‌ خواهد بود. به‌ همین‌ منوال، هر قدر در سـطوح قشـربندي اجتماعی‌ پایین‌تر بیاییم‌، میزان طلاق رو به‌ افزایش‌ می‌ گذارد ولی‌ بالعکس‌، میزان طلاق در بین‌ گروههاي داراي منزلت‌ حرفه‌ اي و فنّی‌، کمتر است‌. از طرف دیگر بیکاري نیـز یکـی‌ از عوامـل‌ پـیش‌ بینـی‌ کننـده طلاق است‌. در عین‌ حال، رضایتمندي شغلی‌ به‌ ویژه براي شوهرها، بـا خشـنودي زناشـویی‌ رابطـه‌ دارد؛ و بنابراین‌ شغل‌ تاثیر بسزایی‌ در غنی‌ سازي رابطه‌ دارد. ولیکن‌ در عین‌ حال ملزومات شغلی‌ گاهی‌ اوقات می‌ تواند با نقش‌ زوجین‌ رقابت‌ کند.

١٥- ایفاي نقش‌

ایفاي نقش‌ به‌ انجام وظایف‌ اصلی‌ اشاره می‌کند که‌ براي تـداوم زنـدگی‌ زناشـویی‌ لازم اسـت‌.افـراد از لحـاظ نگرش در مورد نقش‌هایی‌ که‌ براي جنسیت‌ آنها مناسب‌ هستند متفاوتند. در کل‌ نقش‌هاي جنسی‌ می‌تواننـد بـه‌ سنّتی‌ (که‌ زن در خانه‌ می‌ ماند و مسئول کارهاي خانه‌ و مراقبت‌ از فرزند می‌ باشد) یا مدرن (کـه‌ هـر دو همسـر تکالیف‌ شغلی‌ و خانگی‌ مساوي دارند) طبقه‌ بندي می‌ شوند. نقش هایی‌ که‌ مسـئولیت‌ بیشـتري را بـر دوش یکـی‌ از همسـران قـرار مـی‌ دهـد، خطـر مشـکلات ارتباطی‌ را افزایش‌ می‌دهد. نقش‌ زیاده از حـد و بـاري کـه‌ روي دوش همسـران و بـه‌ ویـژه زنـان مـی‌ گذارد، بـا استرس، آشفتگی‌ و افسردگی‌ همراه است‌؛ استرس و افسردگی‌ نیز به‌ نوبه‌ ي خود مشـکلات ارتبـاطی‌ را تـداوم بخشیده و افزایش‌ می‌ دهد.

 

١٦- فرزندان

در زمینه‌ نقش‌ فرزند یا فرزندان در ازدواج از دو منظر می‌ توان نگریست‌: یکی‌ اثر فرزند بر کیفیت‌ روابط‌ زناشویی‌ والدین‌ و دیگر تاثیر روابط‌ والدین‌ بر فرزندان. مرور تحلیلـی‌ توانـگ‌، کمپبـل‌ و فاسـتر٣ (٢٠٠٣) نشان داد که‌ والدین‌ رضایت‌ زناشویی‌ پایین‌ تري را در مقایسه‌ با غیر والـدها گـزارش مـی‌دهنـد. همچنـین‌ ارتباط منفی‌ معناداري بین‌ رضایت‌ زناشویی‌ و تعداد فرزندان وجود دارد. تفاوت در رضایت‌ زناشـویی‌ در میان مادرانی‌ که‌ کودك نوزاد داشتند مشهودترین‌ میزان را داشت‌. براي مردان این‌ اثرپذیري به‌ طور مشابه‌ از سن‌ّ فرزندان صورت می‌ گرفت‌. اثر والد بودن بـر رضـایت‌ زناشـویی‌ در میـان گـروه هـاي اجتمـاعی‌-اقتصادي بالا منفی‌تر است‌. این‌ داده ها مبین‌ آن هستند که‌ بعد از تولّد فرزندان، به‌ دلیل‌ تعارضات مربوط به‌ نقش‌ و محدود شدن آزادي، رضایت‌ زناشویی‌ کاهش‌ می‌یابد. با این‌ وجود مثال هاي بسیاري وجود دارند که‌ کودکان، رضایت‌ زناشویی را بهبود یا افزایش‌ می‌دهند یا حداقل‌ اثر منفی‌ ندارند.

١٧) حمایت‌ خانوادگی‌ و اجتماعی‌

نتایج‌ پژوهش‌ ها نشان داد که‌ تنهایی‌ به‌ طور معنی‌ دار و منفی‌ با سازگاري زناشویی‌ مرتبط‌ است‌. در واقـع‌ اگر چه‌ معلوم شده است‌ که‌ داشتن‌ همسر یک‌ عامل‌ مثبت‌ تغییر دهنده احساس تنهایی‌ می‌ باشـد، کیفیـت‌ روابط‌ خانوادگی‌ نیز باید مدنظر قرار گیرد. میزان حمایت‌ هاي عاطفی‌ (مانند گوش دادن همدلانه‌ به‌ درد و دل هـاي همسـر) و عملـی‌ (ماننـد کمـک‌ کردن به‌ دیگران) که‌ زوجین‌ به‌ یکدیگر ابراز می‌کنند به‌ طـور قابـل‌ تـوج هی‌ رضـایتمندي از رابطـه‌ را در عرض سالهاي اولیه‌ ازدواج پیش‌ بینی‌ مـی‌کنـد. رابطـه‌ معنـی‌ داري بـین‌ عـدم پـذیرش زوجـین‌ از سـوي خانواده هاي یکدیگر و توفیق‌ یا عدم توفیق‌ در زندگی‌ وجـود دارد، همچنـین‌ میـزان دخالـت‌ بسـتگان در زندگی‌ مشترك در خانواده هاي ناموفّق‌ بیشتر است‌. بـه‌ عـلاوه، خـانواده هـاي زوجهـاي موفـق‌ بیشـتر در جریان آشنایی‌ هاي قبل‌ از ازدواج و همسریابی فرزندان خود با یکدیگر بوده اند، بنـابراین‌ آگـاهی‌ والـدین‌ و هـدایت‌ صحیح‌ آنها می‌تواند در موقعیت‌ زندگی‌ فرزندان شان موثر باشد.

١٨) عوامل‌ فرهنگی‌

ازدواج و روابط‌ مشابه‌ با آنان در داخل‌ یک‌ بافت‌ فرهنگی‌ رخ می‌دهد که‌ این‌ بافت‌ چگـونگی‌ ازدواج را تعیین‌ می‌کند. در فرهنگ‌هاي مختلف‌ ، ازدواج الگوهاي فرهنگی‌ خاص خود را دارد. براي مثـال ازدواج براي زوج هاي آمریکایی‌ در مرحله‌ اول، درگیر شدن در یک‌ رابطه‌ صمیمانه‌، در میان گذاشتن‌ احساسات به‌ طور آشکار و انجام فعالیت‌ها به‌ طور مشترك است‌. بر عکس‌ صمیمیت‌ زناشویی‌ اولویت‌ خانواده هـاي ایتالیایی‌ نیست‌.
اصولا ازدواج به‌ جاي پیوند میان دو نفر بـه‌ عنـوان پیونـد دو خـانواده و سنّت‌هاي مربوط به‌ آنها مفهوم پردازي می‌ گردد. زوجینی‌ که‌ از نظر زمینه‌ فرهنگی‌، قومی‌ و نژادي با هـم‌ تفاوت دارند، انتظارات و باورهاي شان در مورد روابط‌ زناشویی‌ نیز متفاوت است‌.
این‌ تفاوت ها در پیش‌ فرضها، مفروضات و باورهاي زوجین‌ می‌ تواند منبع‌ قدرت یک‌ رابطـه‌ باشـد، در صورتی‌ که‌ زوجین‌ بتوانند عاقلانه‌ نقاط قوت و تفاوت فرهنگی‌ شان را در نظر بگیرند. امـا در عـین‌ حـال، تفاوتهاي محسوس در انتظارات زوجین‌ می‌ تواند منبع‌ مهم‌ تعارض بین‌ همسران باشد.

١٩) مذهب‌

بعد دیگري که‌ بر کیفیت‌ زناشویی‌ اثر می‌گذارد، سیسـتم‌هـاي ارزشـی‌ و عقیـدتی‌ همسـران و تشـابهات و تفاوتهاي باورها و ارزشها در این‌ زیر نظام زوجی‌ می‌تواند باشد.
پژوهشگران بسـیاري بـر ارتبـاط میـان مذهبی‌ بودن و رضایت‌ زناشویی‌ تاکید کرده اند. توافق‌ در مسایل‌ مذهبی‌ عامل‌ مهمی‌ در پایـداري روابـط‌ زناشویی‌ به‌ شمار می‌رود.
نقش‌ مذهب‌ قطعی‌ است‌ زیرا که‌ مذهب‌ به‌ خودي خود مولّفه‌هاي بسیاري هم‌ چون روشهاي زندگی‌، سیسـتم‌ هـاي اعتقـادي، ارزشـی‌، انتظـارات و غیره در بر می‌گیرد. مذهبی‌ بودن به‌ طور معنی‌ داري با رضایت‌ زناشویی‌ مـرتبط‌ اسـت‌. مـذهبی‌ بـودن بـه‌ عنوان رویدادي آرام کننده، براي زوج هاي مذهبی‌ در حین‌ تعارض عمل‌ می‌ کند، بدین‌ نحو که‌ عبـادت کردن هیجانات خصمانه‌ و تعاملات هیجانی‌ را کاهش‌ می‌ دهد.

 

٢٠) رویدادهاي زندگی‌

رویدادهاي زندگی‌ به‌ تحو لات رشدي و تغییر یافتن‌ موقعیت‌هایی‌ که‌ زوجین‌ با هم‌ و یا به‌ صورت فردي با آن مواجه‌ می‌ شوند اشاره می‌کند. به‌ احتمال زیاد در دورانی‌ که‌ نرخ تغییر و حوادث استرس آور زندگی‌ زیاد می‌شود، مشکلات ارتباطی‌ نیز بیشتر می‌ شود. مثلا  در آغاز دوره زناشویی‌، بارداري و فرزند پروري، موارد مشکل‌ و مورد اختلاف در فرزند پـروري، بیمـاري شـدید یـا مـرگ فرزنـد یـا خویشـاوندان، دوره نوجوانی‌ فرزندان، ترك کردن خانه‌ توسط‌ فرزندان، خیانـت‌ و جـدایی‌، بازنشسـتگی‌ و... هـر یـک‌، یـک‌ انتقال عمده براي زوجین‌ است‌ که‌ با آشفتگی‌ در رابطه‌ همراه است‌.

 

مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی‌ سپیدار
 

شما برای یافتن بهترین سایت همسریابی عبارات زیر را در گوگل جستجو کردید:
سایت همسریابی
همسریابی بدون عضویت
کانال همسریابی موقت
کانال ازدواج موقت با عکس
سایت ازدواج موقت با عکس
کانال همسریابی موقت تهران
ازدواج موقت تهران ساعتی
داوطلب ازدواج موقت
سایت جستجوی همسر

سایت همسریابی پرسرعت
سایت همسریابی راحت و رایگان
سایت همسریابی شاد
سایت همسریابی آسان
حال خوب
سایت همسریابی یارسلام
سایت همسریابی رایگان
سایت همسریابی موقت و دائم یارسلام
همسریابی
یارسلام
همسر یابی
همسریا بی
سایت یارسلام
سایت ازدواج یارسلام
شیدایی صیغه
ورود به سایت همسریابی
مثبت اندیشی
سایت صیغه یابی
جستجو همسریابی
صیغه موقت
همسریابی رایگان
صفحه ثبت نام برای سایت همسریابی یارسلام
ثبت نام در سایت همسریابی یارسلام
سایت همسریابی رایگان با عکس
سایت ازدواج یارسلام
صفحه اصلی سایت همسریابی یارسلام
سایت همسریابی رایگان گوگل
سایت همسریابی دائم کاملا رایگان
سایت همسریابی با شماره
سایت همسریابی رایگان نازیار
برنامه همسریابی رایگان
بهترین سایت همسریابی ازدواج موقت
کانال همسریابی یارسلام
کانال همسریابی یارسلام
سایت جدید همسریابی
سایت همسریابی رایگان با عکس
حال خوب
بهترین سایت همسریابی ازدواج دائم
بهترین سایت همسریابی نی نی سایت
قوانین سایت همسریابی یارسلام
سایت همسریابی موقت رایگان
عضویت در سایت همسریابی یارسلام
سایت همسریابی رایگان تهران
سایت همسریابی یارسلام دزفول
سایت همسریابی موقت و دائم یارسلام
سایت همسریابی
سایت یارسلام
سایت صیغه یابی
یارسلام صیغه
سایت ازدواج موقت
سایت ازدواج دائم
همسریابی
همسر یابی

 

سایت یارسلام
تاریخ:
1 سال پیش
بازدید : 229
برای ارسال نظر باید ابتدا وارد سایت شوید\

مطالب مشابه


آخرین پست ها

همسر عصبانی
1 سال پیش

اجتماعی

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

برچسب ها

تبلیغات

banner